English
A A A A A

วิดีโอ

ความรักของพระเยซูคริสต์
บัญญัติสิบประการ

ราชาแห่งราชา
พระเยซู : กิตติคุณของลูกา

หนังสือกิจการ
เคนท์โฮวินด์ : สัมมนา
สัมมนา ๑ - ยุคของโลก

สัมมนา ๒ - สวนเอเดน

สัมมนา ๓ - ไดโนเสาร์และพระคัมภีร์

สัมมนา ๔ - อยู่ในตำรา

สัมมนา ๕ - อันตรายจากวิวัฒนาการ

สัมมนา ๖ - ทฤษฎี Hovind

สัมมนา ๗ - คำถามและคำตอบ

สัมมนา ๘ - 100 เหตุผลที่วิวัฒนาการเป็นเรื่องโง่