Instagram
English
A A A A A

วิดีโอ

ความรักของพระเยซูคริสต์
บัญญัติสิบประการ
ราชาแห่งราชา
พระเยซู : กิตติคุณของลูกา
หนังสือกิจการเคนท์โฮวินด์ : สัมมนาสัมมนา ๑ - ยุคของโลก
สัมมนา ๒ - สวนเอเดน
สัมมนา ๓ - ไดโนเสาร์และพระคัมภีร์
สัมมนา ๔ - อยู่ในตำรา
สัมมนา ๕ - อันตรายจากวิวัฒนาการ
สัมมนา ๖ - ทฤษฎี Hovind
สัมมนา ๗ - คำถามและคำตอบ
สัมมนา ๘ - 100 เหตุผลที่วิวัฒนาการเป็นเรื่องโง่