A A A A A

Mavhidhiyo

Kushuva kwaKristu
Mirayiro Gumi

Mambo weMadzimambo
Jesu : Evhangeri yaRuka

Bhuku reMabasa
Kent Hovind : Misangano
Seminar 1 - Zera rePasi

Seminar 2 - Bindu reEdheni

Seminar 3 - Dinosaurs neBhaibheri

Seminar 4 - Nhema muMabhuku

Seminar 5 - Ngozi dzeEvolution

Seminar 6 - Dzidziso yeHovind

Seminar 7 - Mibvunzo neMhinduro

Seminar 8 - Zvikonzero zana Dzidziso Yekushanduka Benzi