A A A A A

Makanema

Chisangalalo cha Khristu
Malamulo Khumi

Mfumu ya Mafumu
Yesu : Uthenga Wabwino wa Luka

Bukhu la Machitidwe
Kent Hovind : Masemina
Msonkhano 1 - Zaka Za Dziko Lapansi

Msonkhano 2 - Munda wa Edeni

Msonkhano 3 - Dinosaurs ndi Baibulo

Msonkhano 4 - Kunama M'mabuku Ophunzirira

Msonkhano 5 - Kuopsa kwa Kusintha

Msonkhano 6 - Chiphunzitso cha Hovind

Msonkhano 7 - Mafunso ndi Mayankho

Msonkhano 8 - Zifukwa 100 Kusintha ndi Kupusa