A A A A A

Verse of Day

Galathiya 4:19
bantwana bami, enginemihelo futhi ngani, uKristu aze abunjwe phakathi kini;