A A A A A

Ivesi yomhla

Imizekeliso 6:28
Uthi ungawanyathela amalahle avuthayo zize zingatshi iinyawo zakho?