A A A A A

Verse of Day

Kiittidoogeetu 17:27
Aissi giikko, intteppe issi issi eranchchati, 'Nuuni a naata' giidoogaadan, nuuni aani paxa de7oosinne de7idi qaaxettoos.