A A A A A

Verse of Day

Qolasiyaasa 2:15
Kiristtoosi he masqqaliyan halaqatuppenne godatuppe wolqqaa wotti ekkidi, eta omooddidoogaa asa ubbaa qoncciyan yuushshi bessiis.