A A A A A

Verse của ngày

A-mốt 5:4
Sau đây là lời CHÚA phán về dân Ít-ra-en: “Hãy trở lại cùng ta để được sống,