Verse của ngày

Thánh Thi 79:9
Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, vì sự vinh hiển của danh Ngài, xin cứu giúp chúng tôi; vì uy danh Ngài xin cứu giúp và tha tội chúng tôi.