A A A A A

Verse của ngày

Ga-la-ti ๔:๑๙
Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Ðấng Christ thành hình trong các con,