A A A A A

Verse của ngày

Công Vụ Các Sứ đồ 17:27
hầu cho tìm kiếm Ðức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.