กลอนของวัน

สดุดี ๕๖:๔
ใน พระเจ้า ข้าพระ องค์ จะ สรรเสริญ พระ วจนะ ของ พระองค์ ใน พระเจ้า ข้าพระ องค์ วางใจ อยู่ ข้าพระ องค์ จะ ไม่ กลัว ว่า เนื้อ หนัง อาจ กระทำ อะไร แก่ ข้าพระ องค์ ได้