A A A A A

กลอนของวัน

กาลาเทีย ๕:๒๒
แต่​ผล​ของ​พระวิญญาณ​คือ ความรัก ความ​ชื่นชม​ยินดี สันติสุข ความ​อดทน การ​มี​น้ำใจ ความดี ความ​ซื่อสัตย์