A A A A A

กลอนของวัน

กิจการของอัครทูต ๕:๒๙
เปโตร​และ​พวก​ศิษย์เอก​คน​อื่นๆ​ก็​ตอบ​ว่า “พวก​เรา​ต้อง​เชื่อฟัง​พระเจ้า​มาก​กว่า​เชื่อฟัง​มนุษย์