A A A A A

กลอนของวัน

๒ โครินธ์ ๕:๒๑
พระเจ้า​ทำให้​พระคริสต์​ผู้​ที่​ไม่มี​บาป​กลายเป็น​คนบาป​เพื่อ​เรา เพื่อ​ว่า​ใน​พระคริสต์​นั้น ความ​ซื่อสัตย์​ของ​พระเจ้า จะ​ได้​เห็น​เด่นชัด​ใน​ตัวเรา