A A A A A

กลอนของวัน

ยอห์น ๕:๒๕
เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า​เวลา​นั้น​กำลัง​มา และ​ตอนนี้​ก็​มา​ถึง​แล้ว​ที่​คน​ตาย​จะ​ได้ยิน​เสียง​ของ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า แล้ว​คน​ที่​เชื่อฟัง​ก็​จะ​มี​ชีวิต