A A A A A

กลอนของวัน

เอเฟซัส ๓:๑๒
พวกเรา​ที่​มีส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์ กล้า​และ​มี​ความ​มั่นใจ​ที่​จะ​เข้าไป​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า เพราะ​เรา​ไว้วางใจ​ใน​พระคริสต์