డే పద్యం

౨ కోరింతియన్స్ ౫:౨౧
ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మనకోసము పాపముగాచేసెను.