డే పద్యం

కీర్తనలు ౧౩౯:౯
నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర దిగంతములలో నివసించినను