நாள் வசனம்

ஜான் ௬:௨௦
அவர்களை அவர் நோக்கி: நான்தான், பயப்படாதிருங்கள் என்றார்.