A A A A A

Ayat hari

Kejadian 6:8
Tapi ari ka Enoh mah PANGERAN misuka.