A A A A A

Ayat hari

Lukas 6:28
Kudu ngaberkahan ka nu nyumpahan, kudu mangnedakeun ka nu neungteuinganan.