A A A A A

Ayat hari

Ulangan 5:6
’Ieu Kami, PANGERAN Allah maraneh, anu ngajait maraneh ti Mesir, tempat maraneh dijieun badega.