A A A A A

Ayat hari

Yohanes 13:21
Sanggeus nyarios kitu katembong Anjeunna semu anu nalangsa kabina-bina, tuluy nyarios deui, ”Kami arek terus terang, aya batur maraneh saurang anu rek ngahianat ka Kami.”