A A A A A

Ayat hari

Mazmur ๕๓:๒
Ceuk anggapan nu garejul, ”Allah teh euweuh.” Kalakuan maranehna kacida jahatna, saurang ge lampahna euweuh nu bener.