A A A A A

Ayat hari

Mazmur १०७:१
”Haturkeun nuhun ka PANGERAN, ku karana kasaeana-Na, kaasih-Na langgeng!”