A A A A A

Ayat hari

2 Korintus 9:10
Allah anu maparin binih ka nu tebar jeung rejeki baris tedaeun, bakal maparin binih tebarkeuneun aranjeun, tur hasilna tangtu disina rekah, ganjaran tina kabalabahan aranjeun keneh.