A A A A A

Ayat hari

Lukas 11:10
Sabab sing saha anu menta bakal dibere, nu barangsiar bakal beubeunangan, nu keketrok bakal dipangmukakeun panto.