A A A A A

Ayat hari

Amsal 1:1
Ieu siloka-siloka Suleman, putra Daud, raja Israil.