A A A A A

Verse of Day

Zakharia 7:9
Timbalana-Na, ”Baheula Kami geus ngaluarkeun parentah-parentah ka umat Kami, ungelna: ʼMaraneh kudu adil, kudu karunyaan, kudu hade hate ka pada batur.