A A A A A

Ayat hari

Mazmur 130:7
Israil kudu percaya ka PANGERAN, ku karana satia asih-Na sarta salawasna kersaeun nulungan.