A A A A A

Ayat hari

Kisah Para Rasul ๔:๑๙
Petrus jeung Yohanes ngawaler, ”Para Juragan kantun nimbang-nimbang, mana anu sapagodos sareng pangersa Allah, kedah tunduk ka Juragan-juragan atanapi kedah tumut kana timbalan Allah.