A A A A A

Ayat hari

Mazmur 56:4
Waktos geumpeur kieu, nun PANGERAN Nu Maha Kawasa, abdi ngaharep ka Gusti.