A A A A A

Ayat hari

Yeremia 22:29
Duh lemah cai, lemah cai! Dengekeun, kieu timbalan PANGERAN, ”Ieu jalma geus dicatet, yen anak-anakna kabeh bakal euweuh, yen manehna pijadieun jalma gagal cita-citana, moal boga turunan nu baris marentah nagri Yuda, moal aya nu bakal neruskeun kalungguhan Daud. Kitu timbalan Kami, PANGERAN.”