English
A A A A A

Ayat hari

Kolose 1:13
Urang ku Mantenna geus dijait tina genggeman kawasa poek, salamet dicandak ka karajaan Putra-Na kaasih,