A A A A A

Ayat hari

Ef 4:22
Ku sabab eta adat kabiasaan heubeul anu geus ruksak ku angen-angen anu sasar teh geura piceun.