A A A A A

Ayat hari

Amsal ๖:๒๘
Lamun hidep leumpang nincak ruhak, piraku dampal suku teu melepuh.