A A A A A

Ayat hari

Lukas 5:26
Jalma-jalma barengong! Hatena galimir, breng maruji ka Allah pokna, ”Ajaib ieu kajadian anu ku urang kasaksi poe ieu!”