A A A A A

Ayat hari

Lukas 5:18
Aya anu ngagotong jelema lumpuh dina bale-bale, seseleke rek asup ka jero imah ka payuneun Yesus.