A A A A A

Ayat hari

Yohanes 13:31
Sanggeus Yudas indit, Yesus ngalahir deui, ”Ayeuna kaagungan Putra Manusa teh geus dinyatakeun, sarta kaagungan Allah dinyatakeun di Anjeunna.