A A A A A

Ayat hari

Yehezkiel 36:23
Engke, lamun Kami geus nembongkeun kasucian jenengan Kami anu agung ka bangsa-bangsa — jenengan anu ku maraneh geus dinistakeun di tengah jalma lian — eta bangsa-bangsa teh kakara bakal nyaraho yen Kami teh PANGERAN. Kitu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Agung. Maraneh ku Kami rek dipake nembongkeun ka bangsa-bangsa, yen Kami teh suci.