A A A A A

Ayat hari

Keluaran 6:30
Tapi piunjuk Musa, ”Gusti langkung tingali abdi teh sanes jalmi anu pinter nganggit carios, pimanaeun raja ngagugu ka abdi?”