A A A A A

Ndima yeZuva

VaGaratiya 4:19
Vana vangu vaduku, vandinotamburira zve kubereka, kusvikira Kristu avumbwa mukati menyu.