Ndima yeZuva

Mapisarema 79:9
Tibatsirei, Mwari muponesi wedu, nokuda komukurumbira wezita renyu;