Ndima yeZuva

Mapisarema 90:14
Tigutsei mangwanani nengoni dzenyu; Kuti tifarise, tive nomufaro mazuva edu ose.