Verse of Day

2 Korinťanenge 2:14
Ame naisisarasle Devles! Kai del ame te nirisaras sagda le Kristosa ande soste godi. O Del kerel amensa buchi te das duma pa Kristo kai godi zhas sar iek duxi, kai laki sung xhal katar godi.