A A A A A

Verso del día

Marcos 6:31
Aypalla runacuna paycunaman shamuptin luwarnin mana cajnachu micunanpäpis. Chaymi apostulnincunata niran: «Shuyni nogallanchi chunyajninman aywashun chaycho jamapärinapaj» nir.