A A A A A

Verso del día

Juan 7:37
Ramäda fista ushanan junajmi jatun diya caran. Chay junajmi llapan wiyananpaj sinchipa Jesús cayno niran: «Pipis yacunaycaj cäga nogaman shamuchun. Nircur upuchun.