A A A A A

Verso del día

Hechos 2:17
Paymi niran: « ‹Ushanan junajcuna chayamuptin llapan runacunamanmi Espiritöta cachamushäpaj. Chaynöpami wamrayquicuna ollgupis warmipis willacuynëta willaconga. Mösucunapis ricapaconga shamoj watacunacho imanöpis cananpaj cajcunata. Auquincunapis suyñonga imapis cananpaj cajcunata.