A A A A A

Verso del día

Tito 2:13
Chaynöpami Taytanchi Jesucristo cutimunanpaj cushisha shuyaraycäshun. Payga llapanpaj munayniyoj Diosninchi carmi shuntacamänanchïpaj achicyaypa achicyaycar cutimonga.