A A A A A

Verso del día

Salmos 103:12
Inti yagamunanpita inti yagananga fiyupa caruchömi caycan. Chaynömi noganchïpitapis juchanchïcunataga caruman jitarisha.